گزارش بازدید همراهان مدیر از غرفه های صنعتی نمایشگاه بین المللی تهران

 

شرکت همراهان مدیر در راستای اصالت خویش نسبت به بازدید نمایشگاه پژوهشی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران حضور پیدا کرد و از غرفه های گوناگونی که از طریق استان های مختلف در نمایشگاه دایر شده بود، بازدید به عمل آورد.

خاطر نشان می گردد به دلیلی ماهیت عملکرد شرکت نسبت به مشاور و کارگزار بودن صنعت و دانش بنیان بودن، اشتیاق همکاران ما شاخصا غرفه های پارک های علم و فناوری و غرفه هایی که خدمات  صنعتی سازی کارخانه ها و امور پژوهشی را انجام می دادند  بیشتر از سایر غرفه ها بود.

در راستای پیگیری اهداف همراهان مدیر با چندین مچموعه آشنا شدیم که خدمات ارائه شده از جانب آن ها قابلیت انعکاس آن خدمات به نحوی که  بتوانیم نمایندگی یا عاملیت آن ارائه دهنده دریافت کرده  و به مخاطبین خود در شهر همدان ابراز کنیم.

غرفه ای از یزد آشنایی صورت گرفت که مشاوره و خدمات توسعه بازار  و خدمات توسعه بازار

عارضه یابی سازمان ها

با افراد حاضر در این غرفه ها، تفاهم نامه شفاهی صورت گرفت و به صبحت و ذکر نقاط مشترک هر دو طرف پرداخته شد.