فناوری اطلاعات

نفوذ فناوری اطلاعات در سطح بنگاه و اتوماسیون فرایندها از جمله فعالیت های این حوزه می باشد.