خدمات حقوقی

تهیه و تنظیم قراردادهای نمونه و استاندار، حقوق مالکیت فکری، حقوق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری، ثبت نشانه های جغرافیایی از جمله فعلیت های این حوزه می باشند.