بازاریابی و بازرگانی فناوری اطلاعات

تحقیقات بازار، بازارشناسی، بازاریابی و فروش، توسعه صادرات، کمک به خرید مشترک مواد اولیه و نهادهای تولید تامین اطلاعات و تسهیل روابط تجاری بین تامین کنندگان مواد اولیه و تولید کنندگان از جمله فعلیت های این حوزه می باشند