ارتقای بهره وری

بهینه سازی مصرف انرژی (آب، برق، گاز)، بهبود و توسعه نظام مدیریتی، توسعه منابع انسانی، بهبود نظام برنامه ریزی، استقرار سیستم مدیریت hse ، مدیریت پسماند و ضایعات، مدیریت، رصد و مانیتورینگ و کاهش آلاینده های صنعتی از جمله فعلیت های این حوزه می باشند.